Aparitii in presa Ziare locale si nationale

CONVOCATOR AGA 2017


 

Asociatia ANPROGAZ

Nr. Inreg: 004/24.02.2017

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA/2017

ASOCIAŢIA ANPROGAZ

In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, presedintele Asociatiei ANPROGAZ convoaca Adunarea Generala Ordinara/2017 a membrilor asociatiei pentru data de 06.03.2017, ora 11.00 in localitatea Targu Mures,  str. Tineretului, nr. 2, etaj 2, Sala de sedinte,  cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea bilanţulului contabil pentru anul 2016;
  2. Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016;
  3. Prezintarea raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a situatiilor financiare pe anul 2016 intocmit de cenzorul asociatiei si propune aprobarea acestuia;
  4. Descarcarea de gestiune pentru anul 2016;
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
  6. Prezentarea situatiei privind cotizatiile restante ale membrilor ;
  7. Alegerea unei noi componente a Consiliului Director, avand in vedere expirarea mandatelor.
  8. Diverse

Prezentul Convocator se va aduce la cunostinta membrilor, prin afisare la sediul Asociatiei ANPROGAZ (Targu Mures, str. Libertatii, nr.117B), pe site-ul asociatiei, transmitere prin posta electronica.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala a membrilor asociatiei se reprogrameaza  pentru data de 13.03.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceasi ordine de zi.

Prezentul Convocator a fost adus la cunostinta membrilor prin afisare la sediul asociatiei, astazi data de 24.02.2017.

Presedinte ANPROGAZ

Ing. Buesteanu Gheorghe

Nota:

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generala Ordinara,exprimarea votului prin delegare se face astfel:

  • Membri persoane fizice – pot delega in scris un alt membru persoana fizica caruia ii transfera dreptul de vot in AG, prin mandat de reprezentare, legalizat notarial;
  • Membri operatori economici/alte entitati – voteaza prin reprezentantii lor pe baza delegatiei semnate si stampilate de catre conducatorul unitatii respective sau prin delegarea in scris a unui alt membru al asociatiei caruia ii transfera dreptul de vot in AG, prin mandat de reprezentare semnat si stampilat de catre conducatorul unitatii respective.

Adunarea Generală Ordinara este întrunită statutar în prezenta a 2/3 din numărul membrilor.

În ipoteza în care la prima convocare nu se întruneşte  numărul necesar va fi convocată o nouă adunare generală care poate lua hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

În toate cazurile, hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

No Responses to “CONVOCATOR AGA 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*