Formular de asociere operatori economici/alte entitati

Societatea comerciala ………………..…………………………………., cu sediul in localitatea ………………………………., strada ………………………………….., nr. ………, cod postal ……………., jud. ………………, tel/fax …………………….., e-mail ……………………….., web …………………………., nr. ORC J……/………/………., CUI …………………………., cod IBAN ………………………………………………………………………………, deschis la ……………………………………………., capital social ……………….. lei, nr. salariati …….., reprezentata prin …………………………………………….., in calitate de ………………………,

Precizam ca societatea noastra este cu capital majoritar privat in proportie de ……..%.

Am luat la cunostinta obiectivele si Statutul ANPROGAZ si ne exprimam acordul cu privire la prevederile lui si hotararea de a actiona pentru promovarea obiectivelor acestuia.

Ne exprimam vointa de asociere la scopul si obiectivele asociatiei, dorind sa fim membru al acesteia.

Am luat la cunostinta si vom achita taxa de inscriere si cotizatiile pe baza facturilor emise de ANPROGAZ, conform Statutului si hotararilor organelor de conducere.

Eventuala retragere din asociatie se va face cu un preaviz de 60 de zile, conform Statutului sau 180 de zile in cazul in care Asociatia beneficiaza de lucrari obtinute ca urmare a aplicarii unor programe, proiecte, etc. obtinute prin demersurile asociatiei ANPROGAZ.

Adresa la care dorim sa primim corespondenta este: …………………………………………………………………………………………………………

Localitatea …………………..
Data ………………………… Semnatura si stampila,

Taxa de inscriere 100 USD se achita in lei
Cotizatia lunara/trimestriala 50 USD se achita in lei